การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยหมดระดูเผ่าโซ่และเผ่าผู้ไทย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Titleการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยหมดระดูเผ่าโซ่และเผ่าผู้ไทย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsมณีวัชราภรณ์ ตังควานิช
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRG ม131ก
Keywordsพฤติกรรมสุขภาพ, วัยหมดระดู, สตรี--สุขภาพและอนามัย
Abstract

การศึกษาเชิงสำรวจเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ สตรีวัยหมดระดูเผ่าโซ่และเผ่าผู้ไทย อายุ 45-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเอง แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า สตรีกลุ่มศึกษามีอายุเฉลี่ย 45-59 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร ดัชนีมวลกายสตรีเผ่าโซ่อยู่ในเกณฑ์ผอม ส่วนสตรีเผ่าผู้ไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งสองเผ่ามีทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการหมดระดูอยู่ในระดับดี

Title Alternate The comparative study on health behaviors of menopausal women between so tribal and Phu-Thai tribal living in Dong Laung district, Mukdahan province