การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และความรู้คงทน เรื่อง กฎของโอห์ม โดยใช้การทดลองอย่างง่าย

Titleการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และความรู้คงทน เรื่อง กฎของโอห์ม โดยใช้การทดลองอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsอุทุมพร ศรีสาคร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ825ก 2556
Keywordsกระแสไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, วงจรไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน, ไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยใช้การทดลองกับการสอนแบบปกติ เรื่อง กฏของโอห์ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 80 คน โดยผู้วิจัยจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่รับการสอนโดยใช้การทดลอง และกลุ่มควบคุมคือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (2) ความรู้คงทนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้คงทนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (3) เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในวิชาฟิสิกส์หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญมากกว่ากลุ่มควบคุม และ (4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดทดลอง เรื่อง กฏของโอห์ม หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้การทดลองอยู่ในระดับพอใจมาก

Title Alternate Enhancing student's learning achievement and boosting retention on Ohm's law by using simple experiment