การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้โดยใช้เตาเผาไฟสูง

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้โดยใช้เตาเผาไฟสูง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสมใจ มะหมีน
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ส237ก 2555
Keywordsผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องปั้นดินเผา, เตาเผา, เตาเผาไฟสูง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้เพื่อนำมาสร้างเตาเผาไฟสูงและผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา (2) เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในภาคใต้ เพื่อออกแบบและการพัฒนาเตาเผาบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (3) ศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเตาเผาไฟสูงและผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นภาคใต้
การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เลือกกลุ่มกรณีศึกษาชุมชนบ้านมะยิงเป็นชุมชนที่มีการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีต เป็นแหล่งที่มีศักยภาพพร้อมในการศึกษา ผลจากการศึกษาและทดลองวัตถุดิบที่มีในกาท้องถิ่น สามารถพัฒนาอัตราผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบที่ใช่ในการพัฒนาเตาเผาไฟสูง และผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา พบว่า อัตราส่วนผสมเนื้อดินที่ใช้ในการทำอิฐฉนวนสร้างเตาเผา พบว่า อัตราส่วนผสมเนื้อดินที่ใช่ในการทำอิฐฉนวนสร้างเตาเผาไฟสูง โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยม
ผลการวิจัยพบว่า (1) อัตราส่วนผสมของดินที่ 9 มีส่วนผสมดินท้องนา 80 ร้อยละ, ทราย 12 ร้อยละ, แกลบ 8 ร้อยละ, เป็นอัตราส่วนใช้ในทำอิฐขนาด 12x8x2 นิ้ว (2) อัตราส่วนของเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาไฟสูงที่ 9 มีส่วนผสมของเนื้อดินท้องนา 80 ร้อยละ, ทราย 16 ร้อยละ, ขี้เถ้า 4 ร้อยละ เป็นส่วนผสมที่สามารถขึ้นรูปได้ดี (3) อัตราส่วผสมที่ 6 ของน้ำเคลือบที่ 6 มีส่วนผสมของขี้เถ้าไม้ยางพารา 30 ร้อยละ, แร่ฟันม้า (Feldspar) อำเภอท่าศาลา 60 ร้อยละ, ดินท้องนา 10 ร้อยละ, ลักษณะคุณสมบัติที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งวัตถุดิบกลุ่มกรณีศึกษามีคุณภาพสูง เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาไฟสูงได้ และ (4) ผู้วิจัยสร้างได้แนวทางในการออกแบบรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อเพ่ิมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

Title Alternate A development of the southern region Thai community pottery by high temperature kiln
Fulltext: