การศึกษา และพัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดน้ำมัน

Titleการศึกษา และพัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดน้ำมัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsเดชชาติ เชิดชัย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTL ด833ก 2556
Keywordsการประหยัดน้ำมัน, จักรยานยนต์--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม, จักรยานยนต์--การใช้เชื้อเพลิง, จักรยานยนต์--เครื่องยนต์, ระบบการฉีดเชื้อเพลิง
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาการฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดน้ำมัน โดยระบบการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmed Fuel Injection: PGM-FI) ในการพัฒนาได้ออกแบบสร้างวงจรชุดควบคุม และติดตั้งในระบบพีจีเอ็มเอฟไอ (PGM-FI) รับสัญญาณขาออกจากกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Control Module: ECM) และจากหน่วยตรวจจับ (Sensor Unit) ซึ่งต่อเป็นสัญญาณขาเข้าของชุดควบคุม การประมวลผลด้วยชุดควบคุม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถลดระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงทำให้ใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลง จากการทดสอบชุดควบคุมที่สร้างขึ้น ทำงานร่วมกับกล่องควบคุมเครื่องยนต์ในระบบพีจีเอ็มเอฟไอได้ ช่วงเริ่มต้นการจ่ายน้ำมันมีค่าตรงกันระยะเวลาการฉีดน้ำมันลดลง ทำให้เกิดผลการสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลง ผลการทดสอบในระยะทางรวม 6 ครั้ง โดยควบคุมตัวแปรเหมือนกันแบ่งการทดสอบออกเป็น 6 ครั้ง ๆ ละ 10 กิโลเมตร ประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 33 จากระบบเดิมกำลังของเครื่องยนต์อาจลดลงบ้าง

Title Alternate Study and development of fuel injection system for saving fuel consumption in a motorcycle