การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการมอบหมายงานหลายแบบหลายลำดับขั้นหลายต้นกำเนิดและหลายวัตถุประสงค์ :กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและกากมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการมอบหมายงานหลายแบบหลายลำดับขั้นหลายต้นกำเนิดและหลายวัตถุประสงค์ :กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อยและกากมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsทองพูน ทองดี
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ท287ก 2557
Keywordsการตั้งโรงงาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์, โรงงาน--สถานที่ตั้ง, โรงงานผลิตเอทานอล
Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการเลือกโรงงานที่มีศักยภาพที่สามารถจะเปิดเป็นโรงงานผลิตเอทานอลได้ โดยโรงงานที่จะเปิดจะเลือกใช้ชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล และกากมันสำปะหลังจากโรงงานมันสำปะหลังอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบของกระบวนการผลิตภายใต้วัตถุประสงค์หลักด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยได้กำหนดขอบเขตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบการขนส่งแบบหลายลำดับขั้น หลายสถานที่และหลายวัตถุประสงค์ กระบวนการของการแก้ปัญหาเริ่มจากกำหนดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนของกรณีศึกษา และจากนั้นทำการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo v.11 แต่ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ หาคำตอบได้แค่ที่ใกล้เคียงเท่านั้นโดยที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ในการคำนวณ ดังนั้นในงานวิจัยนี้เราได้พัฒนาอัลกอริทึมที่มีการแก้ไขวิวัฒนาการเพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษานี้จากผลการคำนวณพบว่าได้คำตอบที่ให้ต้นทุนสูงกว่าประมาณร้อยละ 2 แต่ใช้เวลาเร็วกว่าร้อยละ Lingo 99

Title Alternate Solving a multi-objective, source and stage location allocation problem (moss-LRP) :a case study in a bagasse and cassava pulp ethanol plant in Northeastern Thailand