การศึกษาผลกระทบของผลต่างย้อนหลังต่อการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มของข้อมูลการเต้นของหัวใจ

Titleการศึกษาผลกระทบของผลต่างย้อนหลังต่อการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มของข้อมูลการเต้นของหัวใจ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsวุฒิไกร สร้อยสิงห์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ว864ก 2558
Keywordsการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, หัวใจ--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์, อัตราการเต้นของหัวใจ, อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอผลกระทบของกระบวนการผลต่างย้อนหลังซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีต่อการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มเมื่อนำไปใช้กับข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจ ข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจที่นำมาศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ถูกบันทึกมาจากตัวอย่างในสองกลุ่มตัวอย่าง นั่นคือ กลามตัวอย่างที่มีจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ และกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะหัวใจล้อมเหลว การวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มเป็นวิธีการวิเคราะห์สัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้นซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้กับสัญญาณทางชีวการแพทย์อย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงสัญญาณจังหวะการเต้นของหัวใจ ค่ายกกำลังที่เรียกว่า ค่ายกกำลังสเกล α ซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะเชิงสหสัมพันธ์ของสัญญาณคือ ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มจากการทดลองกับสัญญาณจำลองซึ่งเป็นสัญญาณคงที่ซึ่งสหสัมพันธ์ที่ทราบค่ายกกำลังสเกล เราพบว่าค่ายกกำลังสเกลของสัญญาณจำลองมีค่าลดลงเมื่อสัญญาณจำลองถูกนำไปผ่านกระบวนการผลค่าย้อนหลังก่อนทำการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้ม ดังนั้น ผลกระทบของกระบวนการผลต่างย้อนหลังมีพฤติกรรมสอดคล้องกับการต่อต้านสหสัมพันธ์ ผลกระทบของกระบวนการผลต่างย้อนหลังที่มีต่อการวิเคราะห์ความผันแปรแบบกำจัดแนวโน้มเมื่อนำไปใช้กับข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจ มีผลเช่นเดียวกันในทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง แต่การลดลงของค่ายกกำลังสเกลของสัญญาณจังหวะการเต้นของหัวใจของตัวอย่างที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีอัตรามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่ายกกำลังสเกลของสัญญาณจังหวะการเต้นของหัวใจของตัวอย่างที่จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ นอกจากนี้กระบวนการผลต่างย้อนหลังยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกตัวอย่างระหว่างสองกลามตัวอย่าง นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว และกลุ่มตัวอย่างที่มีจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ อีกด้วย

Title Alternate Study of backward difference effect on detrended fluctuation analysis of heartbeat data