การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกที่แปรตามอุณหภูมิและความเข้มข้นเพื่อการพัฒนาซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟสำหรับอาหาร

Titleการศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านของฟิล์มพลาสติกที่แปรตามอุณหภูมิและความเข้มข้นเพื่อการพัฒนาซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟสำหรับอาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsพัชรี มะลิลา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP พ524ก 2558
Keywordsฟิล์มพลาสติก, อาหาร--การบรรจุหีบห่อ, เอทานอล
Abstract

การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่าน (Effective file permeability to ethanol vapour; FPE) ของฟิล์มพลาสติก Low Density Polyethylene (LDPE) และฟิล์ม Nylon/PE ที่แปรผันตามอุณหภูมิและความเข้มข้นของไอระเหยเอทานอล (0.25-3.17 mol/m3) ที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธี Isostatic และ Gravimetric สำหรับวัดค่า FPE ที่ความเข้มขันไอระเหยเอทานอล ต่ำ-กลาง และความเข้าข้นที่จุดอิ่มตัว ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่า FPE ของทั้งฟิล์ม LDPE และ Nylon/PE มีการเพิ่มขึ้นแบบเอกโปเนนเชียลเมื่อความเข้มข้นของไอระเหยเอทานอลเพิ่มขึ้น ฟิล์ม LDPE มีค่า FPE สูงกว่าฟิล์ม Nylon/PE เนื่องจากฟิล์ม LDPE มีความหนา (63 m) ที่ต่ำกว่าฟิล์ม Nylon/PE (83.67 m) และการละลายของเอทานอลในฟิล์ม LDPE หรือ ชั้นฟิล์ม PE ของฟิล์ม Nylon/PE นั้นมีค่าที่ต่ำ เมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นไอระเหยใกล้เคียงกัน พบว่า ค่า FPE ซึ่งวัดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าต่ำกว่าค่า FPE วัดที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธ์ (90% RH) ไม่ส่งผลอย่างชัดเจนต่อค่า FPE ของฟิล์ม Nylon/PE จากการศึกษาผลของการใช้ซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลซึ่งมีฟิล์ม LDPE และ Nylon/PE เป็นส่วนประกอบร่วมกับการบรรจุบรรยากาศดัดแปรสำหรับหอมแดงสดปอกเปลือกซึ่งบรรจุในถาดพลาสติกแข็งและปิดปากฝาด้วยฟิล์ม LDPE เก็บรักษาที่ 10 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน และศึกษาเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีซองควบคุมฯ (สิ่งทดลองควบคุม) พบว่า ซองควบคุมฯ ที่มีฟิล์ม LDPE สามารถปล่อยไอระเหยเอทานอลได้ในอัตราที่เร็วกว่าซองควบคุมฯ ที่มีฟิล์ม Nylon/PE การปล่อยไอระเหยของซองคสบคุมที่ 25 องศาเซลเซียส เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ความเข้มข้นของไอระเหยเอทานอลในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียส สูงกว่าที่ 10 องศาเซลเซียส ไอระเหยเอทานอลที่สะสมในบรรจุภัณฑ์ทำปฏิกิริยากับหอมแดงส่งผลให้ความเข้มข้นเอทานอลในหอมแดงเพิ่มขึ้น ชะลออัตราการหายใจและระดับของจุลินทรีย์ในหอมแดง ทั้งนี้ไอระเหยเอทานอลไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อสภาวะบรรยากาศดัดแปรในบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสี การสูญเสียน้ำหนักและความแน่นเนื้อของหอมแดง ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ทราบว่าการบรรจุแบบแอคทีฟที่พัฒนาขึ้นสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของหอมแดงสดปอกเปลือกได้

Title Alternate Study on temperature and concentration dependence of plastic film permeabilities to ethanol vapour for developing ethanol vapour controlled release sachet utilised in active food packaging