การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง จังหวัดสุรินทร์

Titleการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง จังหวัดสุรินทร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนัฐิพงษ์ จัดจ้าง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS น392ก 2555
Keywordsการจัดการผลิต, การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม, ภาชนะบรรจุอาหาร--สุรินทร์, เครื่องจักสาน--สุรินทร์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตของกลุ่มพัฒนาอาชีพจักสารเข่งปลาทูบ้านทนง จังหวัดสุรินทร์ จากการศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและมีผลต่อการส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด อีกทั้งพนักงานยังไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการทำงาน ดังนั้น จึงได้หาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงานดังนี้ คือ ทำการศึกษาการทำงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการผลิต ออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการผลิตในขั้นตอนที่ทำให้เกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน โดยการสร้างเครื่องจักตอกไม้ไผ่ และออกแบบเก้าอี้เพื่อใช้ในการประกอบชิ้นงาน ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า เวลามาตรฐานในการจักสานเข่งปลาทูลดลงจากเดิม ใช้เวลา 221.75 วินาทีต่อเข่งต่อคน เป็น 194.17 วินาทีต่อเข่งต่อคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43 ทำให้ผลผลิตโดยรวมต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1,205 เข่งต่อวัน เป็น 1,367 เข่งต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้จากการขายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 210.6 บาทต่อวัน

Title Alternate A study for productivity improvement: a case study of mackerel basket wicker work development group in Tanong Village, Surin Province