การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะด้วยวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะร่วมกับขั้นตอนวิธีเคมีน: กรณีศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป

Titleการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะด้วยวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะร่วมกับขั้นตอนวิธีเคมีน: กรณีศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsชัยวัฒน์ มัคคะที
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ช432ก 2558
Keywordsการทดสอบแบบปรับเหมาะ, การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์, การสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คอมพิวเตอร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิธีเคมีน
Abstract

วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระนี้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะด้วยวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะร่วมกับขั้นตอนวิธีเคมีนเพื่อใช้ในการจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้จากรายวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 จำนวน 2,626 ระเบียน และข้อสอบจำนวน 359 ข้อในการวิเคราะห์แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ ระบบพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษาพีเอชพีและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลผ่านชุดโปรแกรมแอพเซริฟ ผู้ใช้งานประกอบด้วยผู้สอน ผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ ภายในระบบประกอบด้วย ระบบจัดการสมาชิก ระบบจัดการบทเรียน ระบบจัดการแบบทดสอบ ระบบจัดเนื้อหาบทเรียน และระบบจัดการข่าวสาร
ผลการค้นคว้าอิสระ พบว่า (1) ผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลของผู้เรียนด้วยขั้นตอนวิธีเคมีนได้ 4 กลุ่ม (Sum of Square Error = 0.004) เรียงตามลำดับการเรียนรู้จากอ่อนไปเก่ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ร้อยละ 9.90 กลุ่มที่ 2 ร้อยละ 30.12 กลุ่มที่ 3 ร้อยละ 33.63 และกลุ่มที่ 4 ร้อยละ 26.35 (2) ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบแบบปรับเหมาะใน 4 ระดับการเรียนรู้มีค่าความยากง่ายของข้อสอบ ได้แก่ ระดับที่ 1 มีค่า 0.65-0.80 ระดับที่ 2 มีค่า 0.50-0.64 ระดับที่ 3 มีค่า 0.35-0.49 และระดับที่ 4 มีค่า 0.20-0.34 (3) ผลการพัฒนาและทดสอบระบบการเรียนรู้แบบปรับเหมาะด้วยวิธีทดสอบแบบกล่องดำ พบว่า ระบบสามารถวัดการเรียนรู้และจัดเนื้อหาบทเรียนที่ผู้สอนเตรียมไว้ได้ตรงตามผลการวัดระดับของผู้เรียน

Title Alternate Development of adaptive learning system using adaptive testing with k-means algorithm: a case study of the general computer course