การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on activities)

Titleการพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on activities)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsจิตรา สอนพงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC จ456ก 2558
KeywordsHands-on activities, การลงมือปฏิบัติจริง, การสอนวิทยาศาสตร์, การเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การเคลื่อนที่--กิจกรรมการเรียนการสอน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 42 คน ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ความก้าวหน้าทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนหลังเรียนกับคะแนนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนของชั้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงสามารถช่วยพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่านได้ และสร้างความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Title Alternate Developing students' conceptual understanding on simple harmonic motion using hands-on activities
Fulltext: