การจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยการติดตั้งสวิตซ์และสายจำหน่ายเพิ่ม

Titleการจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยการติดตั้งสวิตซ์และสายจำหน่ายเพิ่ม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsยอดธง ล้อวชิระวัฏฏ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ย173ก 2557
Keywordsพลังงานไฟฟ้า, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
Abstract

เนื่องจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้โหลดในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเชื่อมต่ออยู่อาจส่งผลให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบสูงขึ้น ทำให้ต้องพิจารณาการจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าใหม่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าใหม่ของระบบไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเชื่อมต่ออยู่ โดยมีวิธีการจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าใหม่ 2 แบบ คือ การสลับกิ่งเพียงอย่างเดียว กับการสลับกิ่งและเชื่อมโยงระบบจำหน่ายด้วยการประยุกต์ใช้พื้นฐานขั้นตอนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบหิ่งห้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบให้น้อยที่สุดในขั้นต้น ซึ่งผลที่ได้ไม่สะท้อนความเป็นจริง จึงทำการกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่เป็นเพื่อหามูลค่าเงินลงทุนรวมน้อยที่สุด เมื่อมูลค่าเงินลงทุนรวม ประกอบด้วยผลรวมมูลค่าหน่วยสูญเสียในระบบกับมูล่าการลงทุนเชื่อมโนงระบบจำหน่าย เพื่อให้ได้ผลที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด วิธีการที่นำเสนอได้ถูกทดสอบกับระบบทดสอบแบบเรเดียลขนาด 33 บัส และระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 704 บัส จากการทดสอบพบว่า วิธีการที่นำเสนอสามารถหาคำตอบที่ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบลดลงและมูลค่าเงินลงทุนรวมน้อยที่สุดได้

Title Alternate Network reconfiguration for distribution system with distributed generators using branch exchange and new additional feeder