การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsเชษฐ อุปมา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD\ ช719ก 2559
Keywordsการกำจัดขยะ, การจัดการขยะ, ขยะ--ฐานข้อมูล, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ขยะ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, แนวคิดขยะเหลือศูนย์
Abstract

ระบบบริหารจัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยอิงตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ โดยในการพัฒนาระบบโดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นกรณีศึกษา ระบบประกอบไปด้วยผู้ใช้ 3 ประเภท ได้แก่ คณะกรรมการธนาคารขยะ โรงงานรับซื้อขยะ และสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยระบบมีความสามารถในการรับสมัครสมาชิก ทำบัญชีฝากเงิน ถอนเงิน การตรวจสอบราคารับซื้อขยะโดยการมีส่วนร่วมของโรงงานรับซื้อขยะรวมทั้งการรายงานผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารขยะรีไซเคิล การพัฒนาระบบใช้ภาษา พีเอชพี (PHP) ร่วมกับ ยี เฟรมเวิร์ค (Yii Framework) และฐานข้อมูลมายเอชคิวแอล (MySQL)
การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน คณะกรรมการธนาคารขยะ จำนวน 4 คน สมาชิกธนาคารขยะ จำนวน 40 คน โรงงานรับซื้อขยะ จำนวน 4 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ข้อมูล จำนวน 4 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระบบดี

Title Alternate The development of waste management system based on zero waste concept : a case study of Sappasitthiprasong hospital Ubon Ratchathani province
Fulltext: