การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตและกรดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาเคมี

Titleการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตและกรดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาเคมี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsกุมารินทร์ ชาลีแสน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ก721ก 2560
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตและกรด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาเคมี ชุดการทดลองนี้ใช้อุปกรณ์อย่างง่าย ใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน สารประกอบคาร์บอเนตจะทำปฏิกิริยากับกรดแอซิติกแล้วได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถวัดได้โดยตรงจากการใช้กระบอกฉีดยาโดยไม้ต้องอาศัยการแทนที่น้ำ เมื่อใช้ปริมาณกรดคงที่ ปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับปริมาณของคาร์บอเนตที่ใช้ สำหรับการดำเนินการวิจัยทางการศึกษากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การออกแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้แก่ ข้อสอบวัดความเข้าใจชนิดตัวเลือกสี่ลำดับขั้น แบบประเมินความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า จากข้อสอบวัดความเข้าใจชนิดตัวเลือกสี่ลำดับขั้น นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ หลังเรียน (เฉลี่ย 6.38) สูงกว่าก่อนเรียน (เฉลี่ย 2.53) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก (เฉลี่ย>3.67) จากแบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ดังนั้น งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตและกรดสามารถช่วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Hands-on learning of stoichiometry using the reaction between carbonate compounds and acids for enhancing grade 10 student's understanding in chemistry