การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsอรอน อยู่สุข
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS อ382
Keywordsธรรมรัฐ--อุบลราชธานี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การบริหาร--แง่ศีลธรรมจรรยา--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 298 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ T-test, F-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดความชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
และผลจากการเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลหลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกัน ส่วนหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ ไม่พบความแตกต่างกัน

Title Alternate A comparative study of local good governance: a case study of sub-district and the municipality administrations in Muangsamsip district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: