ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsสมบูรณ์ พรหมลิ
Degreeรัฐศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการปกครอง
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ส257
Keywordsบริการสาธารณะ--ศรีสะเกษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การกระจายอำนาจ--ศรีสะเกษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การบริหาร--ศรีสะเกษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--บริการสาธารณะ--ศรีสะเกษ, องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
Abstract

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ 6 ด้าน เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความต้องการและความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตความต้องการมากแต่ความพึงพอใจปานกลาง ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความต้องการมากแต่พึงพอใจปานกลาง ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรมและการท่องเที่ยวความต้องการและความพึงพอใจปานกลาง ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความต้องการและความพึงพอใจปานกลาง ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการและความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ทั้งภาพรวม และทุกด้าน ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

Title Alternate Needs and satisfaction with public service provided through decentralized administrative policy by local administrative organizations a case study of Ku Sub-District Administrative Organization, Prang Ku District, Si Sa Ket Province
Fulltext: