ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsลักคณา โสรส
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ล218ข
Keywordsขวัญในการทำงาน--อุบลราชธานี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--ข้าราชการ--ความพอใจในการทำงาน--อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 แห่ง ซึ่งผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเป็นหลัก จำนวน 49 ข้อ และใช้แบบสัมภาษณ์เสริม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test สำหรับตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ส่วนตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่รับราชการ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนและระดับของตำแหน่ง ใช้ค่า F-Test และถ้าพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’s) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก คือด้านครอบครัว (ค่าเฉลี่ย = 3.23) ด้านความพึงพอใจในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย =3.07) ด้านการบริหาร (ค่าเฉลี่ย =2.97) ด้านความมั่นคงในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย =2.90) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย =2.87) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ย =2.84) ตามลำดับ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาที่รับราชการ ต่างกันจะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับของตำแหน่งต่างกันจะมีขวัญและกำลังใจการในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ คือ ผู้บัญชาการควรมีความยุติธรรม เสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใส ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปรับปรุง สถานที่ทำงาน และควรจัดหาที่อยู่อาศัยและสวัสดิการอื่นให้เท่าเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ

Title Alternate Morale in the performance of local government personnel: a case study of sub-district administrations in Muangsamsip district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: