ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพิทักษ์ ทองทวน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA พ673
Keywordsโรงพยาบาลชุมชน--การควบคุมคุณภาพ--อุบลราชธานี, โรงพยาบาลชุมชน--การบริหาร--อุบลราชธานี, โรงพยาบาลชุมชน--การรับรองคุณภาพ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สามประกาน ได้แก่ 1) ศึกษาปัจจัยความสำเร็จการจัดการคุณภาพในหน่วยงานที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ และโรงพยาบาลตระการพืชผลที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในปีงบประมาณ 2551 โดยนับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 จำนวน 464 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9303 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s coefficient, r) t-Test F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษา พบว่า
(1)ปัจจัยความสำเร็จการจัดการคุณภาพในหน่วยงานที่มีผลต่อระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ได้ร้อยละ 41.10
(2)ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลระดับความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การจัดการคุณภาพในหน่วยงาน ได้แก่ ประเภทเจ้าหน้าที่ และระดับการศึกษา
(3)ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากที่สุด ได้แก่ ขาดการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง แก้ไม่ถูกจุด รองลงมาขาดแรงจูงใจขาดกำลังใจ เบื่อหน่าย
(4)ข้อเสนอแนะด้านการฝึกอบรม ควรมีการอบรมภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การจัดการอบรมพัฒนาองค์กร เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในด้านผู้นำควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดมหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาล และการจัดทีมประสานงานคุณภาพเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

Title Alternate Factors affecting on success in development process and qualification certification of community hospitals under Ubon Ratchathani provincial public health office
Fulltext: