ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน

Titleปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะปล่องความร้อน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsประพันธ์พงษ์ สมศิลา
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ป322
Keywordsกระจก, ความร้อน--การถ่ายเท, พลศาสตร์ของไหล
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของปล่องความร้อนโดยได้ทำการทดลอง และจำลองพลศาสตร์ของไหลภายในปล่องความร้อน สำหรับปัจจัยที่ศึกษา คือ สีกระจก สีแผ่นดูดซับความร้อน และชนิดของกระจก โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประสิทธิภาพปล่องความร้อน ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกศึกษาผลของกระจกสีใส สีชา และแผ่นดูดซับความร้อนสีขาว สีน้ำเงิน สีดำ สีที่สองศึกษาผลของชนิดกระจกซึ่งประกอบด้วยกระจกสีใส กระจกสีชา กระจกติดฟิล์มเบอร์ 80, 60, 40 และแผ่นดูดซับความร้อนสีน้ำเงิน และส่วนที่สาม คือ ศึกษาการจำลองพลศาสตร์ของไหลภายในปล่องความร้อน จากการศึกษาสามารถสรุปผลในแต่ละส่วนได้ดังนี้
1.ผลการศึกษาในส่วนที่แรก พบว่า ชนิดกระจกและสีแผ่นดูดซับความร้อนมีผลต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน โดยประสิทธิภาพปล่องความร้อนมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 31 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้เงื่อนไข กระจกใส แผ่นดูดซับความร้อนสีดำ และฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2
2.สำหรับผลการศึกษาในส่วนที่สองพบว่า ฟิล์มติดกระจกมีผลต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน และเมื่อช้าแผ่นดูดซับความร้อนสีน้ำเงิน พบว่า ประสิทธิภาพปล่องความร้อนมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้เงื่อนไข กระจกใส และฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2
3.ผลการศึกษาในส่วนของการจำลองพลศาสตร์ของไหลภายในปล่องความร้อน พบว่า ผลการจำลองผลต่างอุณหภูมิระหว่างทางออกและทางเข้าปล่องความร้อน ความเร็วของอาหารในปล่อง อัตราการไหลเชิงมวล และประสิทธิภาพปล่องความร้อน มีความสอดคล้องกันกับผลการทดลองเป็นอย่างดี

Title Alternate Factors affecting solar chimney performance