โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง โฆษณาสมัครงาน

Titleโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง โฆษณาสมัครงาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), ภาษาอังกฤษ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 2000-1220 เรื่องโฆษณาสมัครงานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 2000-1220 เรื่องโฆษณาสมัครงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) 2) นักศึกษามีผลการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p0.05) และ 3) ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนในรายวิชาโดยรวมมีค่าคะแนน 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Computer assisted instruction of English course for the communication profession subject in job advertising