การรับรู้ข้อมูลการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

Titleการรับรู้ข้อมูลการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2546
Authorsเตือนใจ สีหวงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ต832
Keywordsการปฏิรูประบบราชการ, การรับรู้, การรื้อปรับระบบ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ--ข้าราชการ
Abstract

เป็นการศึกษาเชิงภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ สุ่มตัวอย่างโดยวิธี Stratified-random sampling เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง

Title Alternate Perception about bureaucratic reform of Srisaket public health personals
Fulltext: