ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร : กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร : กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวัชรี มีสารี
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ว387
Keywordsการปฏิบัติงานของข้าราชการ, ข้าราชการ--การทำงาน, คุณภาพการให้บริการ, งานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร--ข้าราชการและพนักงาน--การทำงาน, บริการสาธารณะ--คุณภาพ
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และภูมิลำเนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยกำหนดขนาดตามเกณฑ์จากตาราง Krejeie and Morgan จำนวน 400 คน และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic sampling) เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการทดสอบค่า F-test
ผลการวิจัยพบว่า
(1)กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ด้านความเท่าเทียมกันในการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของงาน ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงาน ด้านสถานที่ และในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก
(2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบสอบถาม ที่มีต่อคุณภาพที่นำมาใช้ในการให้บริการงานทะเบียน จำแนกตามเพศ พบว่า ชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านสถานที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในภาพรวม และด้านอื่นไม่แตกต่างกัน จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระบบการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ ด้านสถานที่ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำแนกตามระดับอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพด้านสถานที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำแนกตามภูมิลำเนา พบว่า ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรและนอกเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร ที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate People's satisfaction toward service quality of Phosai district registation : a case study of civil servants performance in Pho Sai district, Ubon Ratchathani