การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผู้ที่อพยพมาอยู่พื้นที่จัดสรรเนื่องจากการพัฒนาเมืองปากเซ : กรณีศึกษาบ้านจัดสรร เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Titleการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผู้ที่อพยพมาอยู่พื้นที่จัดสรรเนื่องจากการพัฒนาเมืองปากเซ : กรณีศึกษาบ้านจัดสรร เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพัดสะนี พูวัน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHM พ541ก
Keywordsการจัดรูปที่ดิน--ลาว, การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ, การพัฒนาสังคม, การพัฒนาเมือง--ลาว, การพัฒนาเมืองปากเซ, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, บ้านจัดสรร, สังคมและวัฒนธรรม, เมืองปากเซ
Abstract

การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของผู้อพยพมาอยู่พื้นที่จัดสรรเนื่องจากการพัฒนาเมืองปากเซ : กรณีศึกษา บ้านจัดสรร เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายหลังที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่จัดสรร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า โครงการพัฒนาเมืองปากเซให้เป็นเมืองหลวงของลาวภาคใต้นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองปากเซจำนวน 264 ครอบครัว การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรจากผู้ที่ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลได้จัดสรรให้จำนวน 74 ครอบครัว ซึ่งเป็นชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนกุง ปากเซและปากห้วยเดื่อ การอพยพได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คือ
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า หลังจากที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่ในพื้นที่จัดสรรของรัฐ ด้วยสภาพทางกายภาพของพื้นที่ไม่เอื้อแก่การประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักและการปลูกพืชผักสวนครัว หาปลาที่เป็นอาชีพเสริม ทำให้ชาวบ้านต้องหันมาทำงานรับจ้างทั่วไปที่มีรายได้ไม่แน่นอนลูกหลานวัยแรงงานต้องออกไปทำงานต่างเมืองและประเทศเพื่อนบ้านและวิถีชีวิตประจำวันหันมาพึ่งพาตลาดมากขึ้น

Title Alternate Socio-economic and cultural changes of the people moved from the Pakse development project area to the government-provided allotments: a case study of "Baan Jadsun", Pakse district, Champasak province, Lao PDR