การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ช553
Keywordsการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การบริหาร--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การมีส่วนร่วมของประชาชน, เทศบาลเมืองวารินชำราบ (อุบลราชธานี)--การมีส่วนร่วมของประชาชน, เทศบาลเมืองวารินชำราบ (อุบลราชธานี)--การวางแผน, แผนพัฒนาเทศบาล
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 30 คน จาก 27 ชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้สืบค้นมาจากเอกสารของทางราชการบางส่วน บทความ หนังสือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ได้เคยทำการศึกษามาเป็นข้อมูลในการศึกษาและเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มากนัก ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากประชาชน ส่วนใหญ่ยังไม่มีเข้าใจ และยังขาดความรู้ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ส่วนมากจะไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเทศบาล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ประชาชนไม่ทราบและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แต่ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ส่วนมากมีทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลเมืองวารินชำราบ อาจสืบเนื่องมาจากการให้บริการที่ดีและรวดเร็วในอดีต ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และนอกจากนั้น จากการวิจัยยังพบว่า ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งก็ได้แก่ การแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งกลุ่ม อันเกิดจากการไม่มีความสามัคคีภายในชุมชน รวมไปถึงความต้องการมีค่าตอบแทน, เบี้ยเลี้ยงในการเข้ามาดำเนินการซึ่งประชาชนอ้างว่า เสียเวลาในการทำมาหากินของประชาชน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ประชาชนไม่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบจะต้องทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเก็บข้อมูลที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงาน
2.ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบนั้น จะต้องยึดหลักประชาชนเป็นหลักในการทำงาน ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนให้ทั่วไป
3.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มาก อีกทั้งเพิ่มจุดเสียงตามสายในจุดที่มามี และแก้ไขในจุดที่ชำรุดให้สมบูรณ์ ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4.ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ควรจะมีงบประมาณให้เป็นค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมจัดทำแผนพัฒนากับเทศบาล
5.เทศบาลควรทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรักท้องถิ่นและมีความใกล้ชิดและสามัคคีกันมากขึ้น เพื่อประชาชนจะได้ช่วยสอดส่องผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน

Title Alternate The participation of people in the local government organization developing plan arrangement : case study Warinchamrab municipality Ubon Ratchathani