คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
Title Type [ Year(Asc)]
2560
ชนันธร เข็มสุข.  2560.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Chanantorn_Khemsuk.pdf (42.08 MB)
ภัคภร ใสแจ่ม.  2560.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาPDF icon Pakkaporn_Saijam.pdf (40 MB)
พิรุณรัตน์ ผิวบาง.  2560.  การออกแบบและสร้างเตาสุญญากาศขนาดเล็ก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Piroonrat_Peawbang.pdf (16.08 MB)
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.  2560.  การออกแบบโครงสร้างและพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโอลิโกไธโอฟีน และสารอนุพันธ์ชนิดใหม่สำหรับพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ทรานซีสเตอร์สนามไฟฟ้าสารอินทรีย์. PDF icon Siriporn_Jungsuttiwong2559.pdf (21.11 MB)
นันทนา ละม่อม.  2560.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทำงานระหว่างพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Nanthana_Lamom.pdf (4 MB)
สุเมธา ศรีละคร.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยการจำลองแบบปัญหา : กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Sumatha_Srilakorn.pdf (31.5 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, จรินทร์ เจนจิตต์, นฤพนธ์ ติดมา, อดิศร แย้มยวน.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน. PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
บงกช จันทมาส, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส. PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)
กุมารินทร์ ชาลีแสน.  2560.  การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตและกรดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาเคมี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Kumarin_Chaleesaen.pdf (35.55 MB)
ดาราณี ห้วยจันทร์.  2560.  การเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องจลนศาสตร์เคมี โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Daranee_Huaychan.pdf (33.3 MB)
พาฝัน วรกา.  2560.  การใช้ชุดทดลองที่ประดิษฐ์จากกระดาษอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโปรตีน บนพื้นฐานกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phafhun_Wor.pdf (52.46 MB)
นิตยา ภูงาม.  2560.  การใช้ประโยชน์จากไขที่สกัดจากใบกะหล่ำปลีคัดทิ้งสำหรับการเคลือบผิวหน้าผักและผลไม้สด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Nittaya_Phungam.pdf (2.01 MB)
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.  2560.  การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . PDF icon Chalermchai_Wongrak.pdf (1.91 MB)
สุรีพร เกตุงาม.  2560.  การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง. PDF icon Sureeporn_Katengam.pdf (22.23 MB)
วรลักษณ์ รัตนบวร.  2560.  การใช้แบคเทอริโอเฟจผสมในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Woraluk_Rattanaborvorn.pdf (1.65 MB)
อัชนา อ่อนรัตน์.  2560.  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชน ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Anchna_Orrat.pdf (749.2 KB)
วชิระ กว้างขวาง.  2560.  กุ้งก้ามกรามในการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ : แนวทางในการเพิ่มอัตรารอดตายและบทบาทในระบบนิเวศ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาเกษตรศาสตร์PDF icon Wachira_Kwangkhwang.pdf (48.81 MB)
อมรรัตน์ บูรณะพล.  2560.  ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Amornrat_Buranapon.pdf (769.13 KB)
อรประพัทธ์ ณ นคร.  2560.  ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Onpraphat_Na_Nagara.pdf (1.17 MB)
พัชราพรรณ เสงี่ยมศักดิ์.  2560.  ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของไทย. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Phatcharaphan_Sangiamsak.pdf (1.42 MB)
ธนวัฒน์ สุดงาม.  2560.  ความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ PDF icon Thanawat_Sood_Ngam.pdf (2.2 MB)
กิจจา วรรณสุทธิ์.  2560.  ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 2 (อุบลราชธานี). บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Kijja_Wannasut.pdf (1.62 MB)
ธนาบูรณ์ เคหารมย์.  2560.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อลูกค้า : กณีศึกษาบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Thanaboon_Keharom.pdf (1.61 MB)
ราตรี คะพิมพ์.  2560.  ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้มาใช้บริการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Ratree_Kaphim.pdf (535.19 KB)
สรัญญพัชร แป้นเกตุ.  2560.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย : กรณีศึกษาร้านเสริมสวยในเขตชุมชนจิระนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Saranyaphat_Panket.pdf (20.63 MB)

Pages