คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is ทราย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ตีเพชร ไชยศล.  2554.  การหล่อแบบเปลือยด้วยทรายแม่น้ำโขง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Teepead_Cha.pdf (23.63 MB)
ปิยณัฐ โตอ่อน.  2554.  อิทธิพลค่าของความเป็นกรด - ด่างของทรายต่อระยะเวลาการก่อตัวในการทำแบบหล่อทรายฟูรานโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Piyanat_Too.pdf (38.14 MB)
ไพทูรย์ นนทการ.  2550.  แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินทรายปนซิลท์ปรับปรุงสภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Phaithoon_Nonthakarn.pdf (107.17 MB)