การหล่อแบบเปลือยด้วยทรายแม่น้ำโขง

Titleการหล่อแบบเปลือยด้วยทรายแม่น้ำโขง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsตีเพชร ไชยศล
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ต411
Keywordsการหล่อแบบเปลือย, ทราย, ทรายแม่น้ำโขง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทรายแม่น้ำมาใช้ทำแบบหล่อในกระบวนการหล่อแบบเปลือก ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้ทรายแม่น้ำโขงจังหวัดเลย ทำการทดสอบสมบัติทรายตามมาตรฐานสมาคมหล่อโลหะแห่งประเทศอเมริกา AFS (American Foundry Society) ผลการศึกษาพบว่า มีค่าขนาดและการกระจายตัว AFS Fineness number เท่ากับ 41.53 ปริมาณดินเหนียว ร้อยละ 1.02 ลักษณะรูปร่างของเม็ดทรายค่อนข้างกลม ส่วนประกอบทางเคมีประกอบด้วย SiO2 ร้อยละ 88.43ม Al2O3 ร้อยละ 7.60 CaO ร้อยละ 1.14 K2O ร้อยละ 2.48 MgO ร้อยละ 0.64 P2O5 ร้อยละ 1.29 และ TiO2 ร้อยละ 0.39 ค่า pH เท่ากับ 8.36 อัตราส่วนผสมในการขึ้นรูปทำแบบหล่อทรายที่เหมาะสมที่สุดคือ ทรายแม่น้ำ ร้อยละ 93.5 และร้อยละ 6.5 โดยน้ำหนักฟีโนลิคเรซิ่น อุณหภูมิในการผสม 250 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความสามารถในการซึมผ่านอากาศ เท่ากับ 704.75 cm/s ทรายมีความหนาแน่น 1.359 g/cm3 มีค่าความต้านทางแรงอัด 564 N/cm2 ค่าความต้านทานแรงดึง 187.14 N/cm2 เมื่อนำไปขึ้นรูปแบบหล่อเปลือกและหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบเหล็กหล่อเทาด้วยอุณหภูมิเท 1530 องศาเซลเซียส ชิ้นงานทดสอบมีมิติที่ใกล้เคียงกับแบบผิวมีรูพรุนเล็กน้อย

Title Alternate Shell mould casting by using Khong river sand
Fulltext: