คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  [Clear All Filters]
2562
สุภารัตน์ สุขโท. (2562). การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือโดยราสซ์โมเดล. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suparat_Sooktho.pdf (80.68 MB)