คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การขึ้นรูปถังพลาสติก  [Clear All Filters]
2562
ไพลิน แนวจำปา. (2562). การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)