คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is English language -- Examinations  [Clear All Filters]
2020
PDF icon Chayanee Boonta.pdf (5.73 MB)
2005
Chaothong, W. (2005). English test analysis : Content validity. Faculty of Liberal Arts, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Wanphen_Chaothong.pdf (19.25 MB)