คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กิตติภูมิ อุปรา.  2557.  การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Kittiphum_Ubpara.pdf (145.85 MB)