การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลยโสธร

Titleการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsกิตติภูมิ อุปรา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ก674 2557
Keywordsการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์, การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การจัดการ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การออกแบบ
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลยโสธรในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และในฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย ตรวจสอบสถานะการทำงานและบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย
ระบบที่พัฒนาขึ้นถูกประเมินประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องของระบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ โดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน จากผลการประเมินพบว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 จึงสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับดี และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานต่อไปได้

Title Alternate Design and development of network data management system: a case study of Yasothon Hospital