คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การคำนวณแบบ first-principles and Author is วัชรีญา ไชยราช  [Clear All Filters]