คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การผลิตน้ำ  [Clear All Filters]
2556
พงษ์ธร รักษ์คิด. (2556). ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำป้อนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pongthorn_Rakkid.pdf (32.02 MB)