คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is HotPotatoes ReadyGo eXe  [Clear All Filters]
2549
ยัสวินเดอร์ มัดตา. (2549). การเปรียบเทียบตัวสร้างแบบทดสอบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jasvinder_Mat.pdf (9.73 MB)