คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ  [Clear All Filters]
2555
วรายุทธ ปฏิโชติ.  2555.  การย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสภายใต้สภาวะที่มีสารอาหารร่วมกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Warayut_Patichot.pdf (4.89 MB)