คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การชำระเงินออนไลน์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปิยะดา ทองมาก.  2557.  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Piyada_Thongmak.pdf (23.94 MB)