ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต

Titleปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsปิยะดา ทองมาก
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ป621ป 2557
Keywordsการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต, การชำระเงินออนไลน์, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test F-test และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
จากผลการวิจัย พบว่า (1) เพศและอายุมีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ความไว้วางใจของการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ของการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 56

Title Alternate Factors affecting internet payment intention