คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การชำระเงินออนไลน์  [Clear All Filters]
2557
ปิยะดา ทองมาก.  2557.  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Piyada_Thongmak.pdf (23.94 MB)