คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การอุดตันของเมมเบรน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ยุพาพร อำนาจ.  2548.  ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ธรรมชาติของระบบการกรองแบบนาโนฟิลเตรชัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Yupaporn_Aum.pdf (66.6 MB)