ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ธรรมชาติของระบบการกรองแบบนาโนฟิลเตรชัน

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ธรรมชาติของระบบการกรองแบบนาโนฟิลเตรชัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsยุพาพร อำนาจ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ย426
Keywordsการอุดตันของเมมเบรน, ความต้านทานแบบอนุกรม, ความแรงประจุ, น้ำประปา--การทำให้บริสุทธิ์--การกรอง, น้ำประปา--การผลิต, ฟลักซ์ของเพอร์มิเอท, สารอินทรีย์ธรรมชาติ, เมมเบรนนาโน
Abstract

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ธรรมชาติของระบบการกรองแบบนาโนฟิลเตรชัน ศึกษาในระบบการไหลตามแนวดิ่ง จากการทดลองพบว่าการลดลงของฟลักซ์สารสะลายพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ ขนาดโมเลกุลของสารอินทรีย์ธรรมชาติ ค่าความแรงประจุ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดการเกิดเค้กและการกีดขวางรูพรุนให้ผลที่เหมาะสมกับผลการทดลอง

Title Alternate Factors affecting flux decline during nanofiltration of natural organic matter
Fulltext: