คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การตอบสนองทางพลศาสตร์ and Author is สมบัติ แสนเลิศ  [Clear All Filters]
2555
สมบัติ แสนเลิศ.  2555.  การตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟแบบ Segmental box girder ชนิดโค้งราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Sombut_Sanleart.pdf (7.11 MB)