คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การตอบสนองทางพลศาสตร์  [Clear All Filters]
2555
สมบัติ แสนเลิศ.  2555.  การตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟแบบ Segmental box girder ชนิดโค้งราบ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Sombut_Sanleart.pdf (7.11 MB)