คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การลงทะเบียน  [Clear All Filters]
2550
สุภัทรชัย พลศักดิ์. (2550). การพัฒนาเครื่องมือช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Supatchai_Palasak.pdf (19.2 MB)