คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การปรับตัว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ไอยะโก กันดาสัก.  2557.  การปรับตัวของคนม้งกับนโยบายการกำหนดเขตป่าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนล้องงัวป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติน้ำแอด-ภูเลย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Aiyako_Kan.pdf (45.76 MB)
วนิดา วงษาพรหม.  2551.  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวกับระดับความเครียดของวัยรุ่น : กรณีศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการพัฒนาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
กิรณา จินตนะกุล.  2551.  นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพถีบสามล้อในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2538-พ.ศ.2548. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา