คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทารุณเด็ก--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
2554
วิศิษฐ์ ผลดก.  2554.  การพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Wisit_Pho.pdf (43.46 MB)