การพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวิศิษฐ์ ผลดก
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV ว763
Keywordsการทารุณเด็ก--อุบลราชธานี, เด็กที่ถูกทารุณ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี 2)ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทีมในการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี 3)เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมแบบทีมสหวิชาชีพของจังหวัดอุบลราชธานี มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กแบบทีมสหวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในนโยบายด้านการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กแบบทีมสหวิชาชีพขาดการประสานงานที่ดี สหวิชาชีพที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในทีมบางส่วนยังขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ บางคนมีทัศนคติเชิงลบต่อการปฏิบัติงานแบบทีมสหวิชาชีพ สหวิชาชีพยังไม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเท่าทัน เช่น กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ตลอดจนขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทีมสหวิชาชีพ ทั้งในระดับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ระดับหน่วยงานและระดับผู้ปฏิบัติการ สภาพปัญหาและอุปสรรคในแต่ละด้านดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขระบบการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมในทุก ๆ ด้านต่อไป

Title Alternate The development of multidisciplinary team in child abuse protection, Ubon Ratchathani province
Fulltext: