คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การขนส่ง--การจัดการ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เอกชัย คุปตาวาทิน.  2555.  การแก้ปัญหาการจัดสรรงานแบบหลายระดับชั้น กรณีศึกษา ระบบการขนส่งมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Aekachai_Khuptawatin.pdf (7.37 MB)
ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี.  2554.  การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีการอาณานิคมมด : กรณีศึกษา บริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Thitinon_Sri.pdf (18.72 MB)
พิพัฒชัย ชอบงาม.  2554.  วิธีฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะที่มีสินค้าหลายชนิด กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง ลานทอง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Pipatchai_Cho.pdf (20.79 MB)