การแก้ปัญหาการจัดสรรงานแบบหลายระดับชั้น กรณีศึกษา ระบบการขนส่งมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Titleการแก้ปัญหาการจัดสรรงานแบบหลายระดับชั้น กรณีศึกษา ระบบการขนส่งมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsเอกชัย คุปตาวาทิน
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHE อ873 2555
Keywordsการขนส่ง--การจัดการ, ระบบขนส่งมันสำปะหลัง
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการยำเสนอการแก้ปัญหาการจัดสรรงานแบบหลายระดับชั้น กรณีศึกษา ระบบการขนส่งมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และตัวอย่างปัญหาที่ได้ขากการสุ่มอีก 5 ตัวอย่าง ถูกนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการหาคำตอบภายใต้วัตถุประสงค์ในการได้กำไรสูงสุด และใช้เวลาในการคำนวณคำตอบต่ำสุด โดยที่มีรูปแบบการขนส่งแบบหลายระดับชั้น คือ เกษตรกร เลือกส่งวัตถุดิบไปยังลานมันหรือโรงงานแป้งมัน จากนั้นถ้าลานมันได้รับวัตถุดิบจากเกษตรกรแล้วจะต้องส่งต่อไปยังโรงงานแป้งมัน โดยได้พัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แล้วแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11 และ 2) พัฒนาวิธีการ ดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชั่น (DE)
ผลการทดลองพบว่า 1) ในการทดสอบกับปัญหากรณีศึกษาจริง 2 กรณี ในกรณีที่ 1 วิธีการของ DE สามารถให้คำตอบที่แยกกว่าคำตอบที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11 เฉลี่ยร้อยละ 0.562 แต่ในระยะเวลาในการหาคำตอบที่สั้นกว่าเฉลี่ย ร้อยละ 30 และในกรณีที่ 2 วิธีการหาคำตอบของ DE สามารถให้คำตอบที่แย่กว่าคำตอบที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11 เฉลี่ยร้อยละ 1.78 แต่ใช้ระยะเวลาในการหาคำตอบที่สั้นกว่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.46 2) ในการทดสอบกับปัญหาตัวอย่างจำนวน 5 ตัวอย่าง พบว่า วิธีการหาคำตอบของ DE ให้คำตอบที่แย่กว่าคำตอบที่ได้ จากโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11 เฉลี่ยร้อยละ 0.424 แต่ใช้ระยะเวลาในการหาคำตอบที่เร็วกว่าเฉลี่ย ร้อยละ 87.46 เมื่อเทียบกับผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo V.11

Title Alternate The methodology of solving the multi-echelon allocation problem, a case study in cassava transportation in Muang district of Kalasin province