การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีการอาณานิคมมด : กรณีศึกษา บริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด

Titleการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีการอาณานิคมมด : กรณีศึกษา บริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม จำกัด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ฐ334
Keywordsการขนส่ง--การจัดการ, น้ำดื่มบรรจุขวด--การขนส่ง--อุบลราชธานี, อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด--การขนส่ง--อุบลราชธานี
Abstract

องค์กรที่อาศัยการขนส่งเป็นกิจกรรมหลักอย่างกรณีบริษัทเจียรนัยน้ำดื่ม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการด้านการขนส่งที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพุงพอใจในการบริการ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนให้กับองค์กรอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบอัลกอลิทึม โดยประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดและการปรับปรุงคุณภาพคำตอบด้วยวิธี การย้ายลูกค้าระหว่างเส้นทาง (Crossover-Move) และการสลับสองตำแหน่ง (2-Opt) และการย้ายหนึ่งตำแหน่ง (One-Move) เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) ให้กับบริษัทกรณีศึกษาซึ่งมีรูปแบบปัญหาเป็นเอ็นพี-ฮาร์ด (NP-HARD) โดยความจุของยานพาหนะมจำนวนจำกัดและลูกค้า แต่ละรายมีความต้องการสินค้าไม่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดการความไม่แน่นอนด้วยหลักทางสถิติคือฐานนิยมและค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับการจัดเส้นทางของผู้ประกอบการพบว่า อัลกอลิทึมที่นำเสนอให้ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี โดยสามารถลดระยะทางจากเดิม 584.246 กิโลเมตร เป็น 439.425 กิโลเมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 24.79

Title Alternate Solving vehicle routing problem by using ant colony optimization : case study in Jiaranai drinking water company
Fulltext: