คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is English languag-- Pronunciation-- Study and teaching  [Clear All Filters]
2548
กฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์. (2548). ระบบงานทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Krit_Kanit.pdf (37.68 MB)